RODO

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych jest JK Surgical Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Żlebowa 8, 60-115 Poznań.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@jkindustrial.pltelefonicznie pod numerem: +48 61 867 97 81 lub listownie pod adresem: ul. Żlebowa 8, 60-115 Poznań.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów na podstawie otrzymywanych od Państwa zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, adres wysyłki towaru, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora (np. współpracujące z nami firmy kurierskie oraz handlowe) w zakresie realizacji umów sprzedaży.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności przechowywania dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi ustawami w tym zakresie.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez JK Surgical Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

  • prawo do sprostowania danych;

  • prawo do usunięcia danych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania;

  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@jkindustrial.pl.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Pragniemy zapewnić, iż JK Surgical Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.